Vizyon: Yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmak.

Misyon: “Öğrenen Odaklı” yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmek.

Araştırma

Araştırma faaliyetlerinde temel araştırma ve uygulamalı araştırma dengesini koruyarak elde edilen çıktılarla evrensel bilime ve toplumun farklı kesimlerine yüksek katkıda bulunmak.

Uygulamalı araştırma konularını yakın ve uzak çevre farklarını da gözeterek topluma yüksek katkı yapacak küresel sorun alanlarından seçmek.

Transdisipliner araştırma kültürünü geliştirmek ve uygulamak.

Eğitim

Öğrenen odaklı eğitim ve araştırma süreçleri geliştirmek, uygulamak ve bu alanda örnek kurum olmak.

Bilgili, kuram ve uygulama arasındaki bağı kurabilen, çok yönlü düşünebilen, bilgisini geliştirebilen, geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek.

Eğitimde etik değerlerin ve sosyal sorumluluğun önemini içselleştirmiş bir anlayışı sahiplenmek.

Topluma Katkı

Üniversitenin bütün süreç ve faaliyetlerini nihayetinde toplum kesimlerine olumlu katkıda buluna- cak nitelikte düzenlemek.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde toplumla, iş ve sanayi dünyasıyla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın ve ortak çalışma süreçleri içinde olmasını sağlamak.

Yönetim Düzeni

Üniversitenin yönetim süreçlerinde iç ve dış paydaşların etkin katılımını sağlamak.

Öğretim üyelerinin ve araştırmacıların yenilikçi projeler geliştirmelerini kolaylaştıracak yönetim süreçlerini oluşturmak.

Uluslararasılaşma süreçlerini geliştirmek.