Misyon

‘‘Gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim ile bilime ve topluma ileri düzey katkı sağlamak.’’

---

Üniversitemiz misyonunu temel faaliyet alanları açısından aşağıdaki konu başlıklarıyla ifade etmektedir.

Araştırma

Araştırma faaliyetlerinde temel ve uygulamalı araştırma dengesini koruyarak elde edilen çıktılarla evrensel bilime ve topluma katkıda bulunmak.

Araştırma konularını; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte topluma katkı sağlayacak şekilde sürdürülebilir kalkınma hedef alanlarından seçmek ve disiplinlerarası araştırma kültürünü geliştirmek.

Eğitim

Öğrenen odaklı eğitim süreçleri geliştirmek, uygulamak ve bu alanda öncü olmak. Teori ve uygulama arasındaki bağı kurabilen, eleştirel ve çok yönlü düşünebilen, öğrenmeyi bilen ve kendisini sürekli geliştirebilen, etik değerlerin ve sosyal sorumluluğunun önemini içselleştirmiş bireyler yetiştirmek.

Topluma Katkı

Üniversitenin süreç ve faaliyetlerini topluma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak şekilde düzenlemek. Topluma katkı faaliyetlerini (eğitsel, bilimsel, teknolojik, ekonomik, kültürel, sosyal, vb.) toplumun tüm kesimleriyle, iş ve sanayi dünyasıyla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde gerçekleştirmek.

---

Vizyon

‘‘Değişimlere yön veren, uluslararası saygın bir üniversite olmak.’’