Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kurulduğu yıldan beri “eğitimde mekân ve zaman kısıtı kalkacak” öngörüsüyle hareket ederek yenilikçi eğitim anlayışını benimsemiş ve dijitalleşmeyi eğitsel süreçlerinin içerisine harmanlamış bir kurum olarak COVID-19 sürecinde ortaya çıkan adaptasyon gereklerini hızla yerine getirebilmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarımız ilgili konu başlıkları ile aşağıda özetlenmiştir. 

•    Senkron ve asenkron uygulamalar:

Üniversitemizde İngilizce hazırlık okulu ve tüm lisansüstü programlar 23 Mart 2020 tarihinde, tüm lisans programları 30 Mart 2020 tarihinde istisnasız tüm dersleriyle senkron ve asenkron yöntemlerle uzaktan eğitime başlamıştır. 

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin asenkron boyutu için Schoology ve CANVAS Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems-LMS) kullanılmaktadır. Bu LMS’ler yüz yüze eğitim süreçlerine kıyasla daha aktif olarak kullanılırken, senkron dersleri desteklemek için çekilen video kayıtlarının linkleri öğrencilerle paylaşılmaktadır. İnternet bağlantı sorunu yaşayan, senkron dersi kaçıran veya dersi izlediği halde anlayamayan öğrencilerin bu kayıtları istedikleri zaman diliminde ve istedikleri kadar asenkron olarak izleyebilmelerine imkân tanınarak öğrenme sürecinin kalitesi artırılmaktadır. 

Senkron dersler büyük oranda ZOOM programı üzerinden işlenmekte ve bu derslerin kayıtları kullanılan LMS’ler üzerinden öğrencilerle paylaşılmaktadır.  Senkron dersler esnasında öğrencilerin derse katılımını artırmak ve öğrenme sürecini daha kaliteli hale getirmek için öğretim elemanları aktif öğrenme yaklaşımlarını ve Sli.do, Mural, Mentimeter ve Kahoot tarzı araçları kullanmaktadırlar. Öğrencilerin birbirleri ile olan akran öğrenmelerini desteklemek için ZOOM vb. dijital platformlar aracılığı ile gruplar (Breakout Rooms) oluşturularak grup çalışmaları yaptırılmaktadır.  ZOOM üzerinden yürütülen mimarlık tasarım stüdyolarına, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve profesyonel mimarlar, kent plancıları, peyzaj mimarı ve tasarımcılar jüri üyesi olarak katılmakta, stüdyo ve tasarım ortamları zenginleştirilmektedir.

•    Laboratuvar ve proje derslerindeki uygulamalar:

Bu kapsamda hedeflenen öğrenme çıktılarının kazandırılması adına laboratuvar ve proje derslerinde aşağıdaki uygulamalar sürdürülmektedir:

- Araştırma görevlileri ve öğretim elemanları tarafından gerçek deney ortamında çekilen video kayıtları ve elde edilen veriler, analiz ve yorumlamaları için öğrencilerle paylaşılmaktadır. (örn. link)

- Donanım gerektiren laboratuvar ve projeler dijital araçlarla, yazılımlarla ve simülasyonlarla öğrencilerin uygulama yapabilmesine imkân sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmıştır.

- Yazılım geliştirme ve veri analizi gerektiren laboratuvar ve projeler uzaktan gerçekleştirilmekte ve geribildirimler verilmektedir. 

Tüm bu uygulamalarda öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri haftalık raporlarla, soru-cevap seanslarıyla ve birebir ya da grup görüşmeleriyle öğrenme süreçleri takip etmektedirler.

Öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadıkları zorluklar online anketlerle, bölüm başkanlarının ve öğretim elemanlarının görüşmeleriyle tespit edilmekte ve eğitim esnasında dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilerden alınan geribildirimler doğrultusunda uygulamalar gözden geçirilmekte ve yeni düzenlemelere gidilmektedir.  

• Sınav uygulamaları: 

Sınav uygulamaları ile ilgili öğretim elemanlarınca farklı yaklaşımlar benimsenmektedir: 

- Belirli bir süre verilerek evde yapılan sınavlar, araştırma ödevleri, projeler ve sunumlar, 

- Sınavla birlikte kısa süre sonra gerçekleştirilen birebir mülakatlar,

- Görece kısa süre verilerek, öğrencilerin kameralarını açık tutması veya ekranlarını paylaşmaları sağlanarak yapılan online sınavlar.

Bu süreçte CANVAS LMS ve Pearson Yayıncılığın MyLab gibi online sınav ve ödev platformları öğretim üyeleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.       

• Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler:

- 21 Mart 2020 tarihinde öğretim elemanlarına AGÜ’nün uzaktan eğitim stratejisi ve yol haritası ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve öğretime dair uzaktan eğitim sürecindeki çalışmalar ve faaliyetler devam ederken, 250 öğretim elemanının katılım sağladığı webinar üzerinden gerçekleştirilen bu bilgilendirme toplantısında üniversitenin ZOOM üzerinden SENKRON (eş zamanlı) ve CANVAS / Schoology üzerinden ASENKRON (eş zamanlı olmayan) uzaktan eğitim yöntemlerini kullanacağı açıklanmış ve kullanılacak platformlarla ilgili ön bilgiler verilmiştir.  Aynı zamanda COVID 19’a yönelik eğitsel tedbirler kapsamında yeniden düzenlenen akademik takvim katılımcılar ile paylaşılmıştır. 

- 27 Mart 2020 tarihinde bulundukları ortamlardaki düzenlerini öğrenmek ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla öğretim üyelerine anket uygulanmıştır. 

- 28 Mart 2020 tarihinde öğretim elemanlarına “uzaktan eğitimde öğrenci katılımı” temasında ikinci eğitim webinar yöntemiyle verilmiştir.  

- 30 Mart 2020 sonrasında Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi ilk iki hafta CANVAS LMS ve ZOOM üzerinden destek sunmaya devam etmiştir. 

Tüm süreç boyunca Bölüm Başkanları ZOOM üzerinden gerçekleştirdikleri haftalık toplantılar ile bölüm öğretim üyelerini süreç ile ilgili bilgilendirmeye devam etmektedirler.

• Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları:

- 19 Mart 2020 tarihinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanısıra sosyal, kültürel ve kariyer gelişimlerine de destek vermek üzere Kariyer Ofisi, Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci İşleri, Rehberlik Birimi ve Gençlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticilerinin katılımı ile ilgili konularda düzenlenecek faaliyetleri ve etkinlikleri belirlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda öğrencilere sunulabilecek kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik programlar gözden geçirilmiştir.  Mart sonuna doğru Psikolojik Danışma Birimi ihtiyaç duyan öğrenciler ile birebir görüşmeleri, Kariyer Ofisi ve Gençlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi de her gün alanında uzman yetkililerin davet edildiği ve gençlerle deneyimlerini paylaştığı sanal programları başlatmıştır. 

- 27 Mart 2020 tarihinde bulundukları ortamlardaki internet erişimlerini ve düzenlerini öğrenmek amacıyla online anketlerle geri bildirimler alınmıştır.

- 4 Nisan 2020 tarihinde hazırlık, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki süreci iyileştirmek amacıyla online anketlerle geri bildirimler alınmıştır. İçerisinde bulunulan durum ve geri bildirimler göz önüne alınarak ders işleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bazı önemli değişikliklere gidilmiş ve bazı kararların alınması için çalışmalara başlanmıştır.  Örneğin; online eğitim dikkate alınarak ders materyalleri ve eğitim yöntemleri yeniden gözden geçirilmiş, ölçme ve değerlendirme süreci dijital öğrenmeye yönelik yeniden tasarlanmış, final sınavları yerine kullanılabilecek alternatif performans değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. 

- Bununla birlikte öğrencilerin not ortalaması ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırmak üzere Üniversite Senatomuz 13 Nisan 2020 tarihinde iki önemli konuda Bahar 2020 dönemine özgü olmak ve lisans ve lisansüstü seviyedeki tüm öğrencilerimizi kapsamak şartıyla kararlar almıştır. Bu kapsamda:

1) Öğrencilerimiz notların UIS’te açıklanmasının ardından sistem üzerinden, herhangi bir dersten geçer/başarılı bir harf notu (lisans öğrencileri için D ve üstü, yüksek lisans öğrencileri için C+ ve üstü ve doktora öğrencileri için B- ve üstü) alması durumunda notlarının S (satisfactory) notuna, başarısız bir harf notu (lisans öğrencileri için F veya NA, yüksek lisans öğrencileri için C ve altı ve doktora öğrencileri için C + ve altı) alması durumunda notlarının U (unsatisfactory) notuna dönüştürülmesini tercih edebilecektir. Bu tercih süresi notların açıklanması için ilan edilen son tarihten sonraki üç iş günüdür.

2) S veya U notu alınan ders genel not ortalamasına katılmayacaktır. U notu alınan dersteki sorumluluk devam edecektir. S notu alınan ders geçilmiş sayılacaktır.

3) Bahar 2020 dönemi derslerinin son haftası olan 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında dersten çekilme imkânı bir kere daha verilecektir.

Üniversitemizin Tıp Fakültesi ve bu kategoride bir hizmeti bulunmamakla birlikte, bünyemizde bulunan öğrenci yurtlarının 6 bloğu (her blokta 5 daire, her dairede 2 oda bulunmaktadır) ihtiyaç halinde sağlık personeli tarafından kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne geçici olarak tahsis edilmiştir.

Bu kapsamda üniversitemiz akademisyenleri tarafından devam etmekte olan Ar-Ge çalışmaları ve yürütücü/araştırmacı olarak görev aldıkları hazırlanan/sunulan proje önerileri aşağıda listelenmiştir:

• Dr. Öğr. Üyesi Altan Ercan: COVID-19 için yenilikçi ve güvenilir test geliştirilmesi için ORAN Kalkınma Ajansına proje başvurusu gerçekleştirilmiştir.

• Doç. Dr. Evren Mutlugün: “COVID-19 için fotonik dezenfeksiyon ünitesi geliştirilmesi” konulu araştırma çalışması devam etmektedir.

• Dr. Öğr. Üyesi Fatma Armağan Teke Lloyd: “COVID-19 Sürecinde Toplumsa Cinsiyet, Bakım Emeği” ve “Uzaktan Çalışma Pratikleri ve Sosyal Sermayenin COVID-19 ile Mücadeleye Etkisi” konulu projeleri için TÜBİTAK ARDEB 1001 çağrısı için çalışmaları devam etmektedir.

• Doç. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Asım Ayten: “COVID-19 sürecinde kent konseylerinin rolü” konulu projeleri için TÜBİTAK ARBEB 1001 çağrısı için proje sunulmuştur.

• Dr. Öğr. Üyesi Ali Duran: Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Erciyes Teknopark) içerisinde kurulu bulunan “Chemicamed Kimya Anonim Şirketi” ile in vitro tanı kitleri (IVD) konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kategoride herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılar aşağıda listelenmektedir.

 • 29 Nisan 2020 Uzaktan eğitim süreçleri için video çalışma toplantısı

 • 28 Nisan 2020 Yaz okulu değerlendirme toplantısı

 • 24 Nisan 2020 Uzaktan eğitim döneminde tanıtım stratejisi toplantısı

 • 22 Nisan 2020 Uzaktan eğitim ölçme ve değerlendirme toplantısı

 • 20-21 Nisan 2020 Hazırlık Okulu Uzaktan Eğitim Geri Bildirim Değerlendirme Toplantısı

 • 13 Nisan 2020 İlgili döneme yönelik not sistemi yönetmelik değişikliği toplantısı

 • 13-14 Nisan 2020 Hazırlık okulu ve enstitü uzaktan eğitim değerlendirme toplantısı

 • 9 Nisan 2020 Uzaktan eğitim notlandırma ve değerlendirme toplantısı

 • 8 Nisan 2020 Genel Uzaktan Eğitim Değerlendirme ve Planlama Toplantısı-IV

 • 30 Mart 2020 Uzaktan eğitim lisans programları değerlendirme toplantısı

 • 28 Mart 2020 Öğretim üyelerini bilgilendirme toplantısı-Webinar II

 • 27 Mart 2020 COVID 19 sürecinde üniversite web sayfası güncelleme toplantısı

 • 27 Mart 2020 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgilendirme Toplantısı

 • 26 Mart 2020 Uzaktan Eğitim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme Toplantısı

 • 25 Mart 2020 Hazırlık Okulu Uzaktan Eğitim Toplantısı

 • 24 Mart 2020 Fen Bilimleri Enstitüsü uzaktan eğitim süreci ve geri bildirimleri toplantısı

 • 23 Mart 2020 Öğrencilere sunulan sosyal, kültürel gelişim hizmetleri toplantısı

 • 21 Mart 2020 Uzaktan eğitim sürecinde doküman derleme toplantısı

 • 21 Mart 2020 Yabancı Öğretim elemanlarını bilgilendirme toplantısı

 • 21 Mart 2020 Öğretim üyelerini bilgilendirme toplantısı. (ilk defa online gerçekleştirilen üniversite akademik genel kurul toplantısı)-Webinar I

 • 20 Mart 2020 Genel Uzaktan Eğitim Değerlendirme ve Planlama Toplantısı-III

 • 19 Mart 2020 Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Değerlendirme Toplantısı

 • 18 Mart 2020 Genel Uzaktan Eğitim Değerlendirme ve Planlama Toplantısı-II

 • 16 Mart 2020 Genel Uzaktan Eğitim Değerlendirme ve Planlama Toplantısı-I

Bununla birlikte üniversitemizde Bölüm kurulu, fakülte yönetim kurulu, senato ve üniversite yönetim kurulu toplantıları periyodik olarak dijital ortamda gerçekleştirilmektedir

“Computational analysis of microRNA-mediated interactions in SARS-CoV-2 infection”; Müşerref Duygu Saçar Demirci, Aysun Adan” yayını ilgili dergilerde değerlendirme aşamasındadır.

Üniversitemiz Maker Space Laboratuvarımızda Üniversitemiz finansal desteği ve gönüllü öğrencilerimiz ile yaklaşık 1000 adet yüz maskesi (siperlik) 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmeye devam edilmektedir. Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri’de yer alan ihtiyaç belirten diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.


Öğrenci odaklı ve toplumsal katkıyı öncelikli olarak kurgusuna koyan Üniversitemiz, tüm birimleri ile COVID-19 döneminde de öğrencilerimizin bu süreçten olumsuz etkilenmeden fiziksel ve duygusal sağlıklarını koruyabilmeleri, akademik eğitimlerinin yanında sosyal, fizyolojik, fiziksel ve psikolojik boyutta pozitif kazanımlar elde edebilmeleri ve entelektüel seviyelerini geliştirebilmeleri adına hizmetlerini çevrimiçine taşıyarak devam etmektedir.

Bu dönem içerisinde farklı birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetlerin listesi ilgili birimlere göre aşağıda sunulmuştur.

Gençlik Fabrikası (AGÜ Gençlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi):
 

 1. Genç Atölye : 

  20 Mart 2020 itibari ile Gençlik Fabrikası hafta içi her akşam 21:00 – 21:40 arasında sadece AGÜ gençleri ile değil tüm gençlerle bir araya gelinen bir söyleşi programıdır. Farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve öğrencilerin konuk olduğu programın başlıca konuları gönüllülük, yurtdışı fırsatları, Erasmus deneyimi, kişisel gelişim, vb.dir. Program tüm gençlere açıktır. 

 2. Konuşma Kulüpleri: 

  Gençlerin dil becerilerini geliştirmek adına İngilizce & Fransızca & İspanyolca dillerinde çevrimiçi konuşma kulübü etkinlikleri düzenlemektedir. Program tüm gençlere açıktır.

 3. Lokomotif Eğitim Serisi : 

  Başvurusu tüm gençlere açıktır. 4 Mayıs 2020 haftası başlayacaktır. Katılım belgesi verilecektir. 

 4. Erasmus Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 

  Yurtdışında bulunan öğrencilerimizin dönmesi sürecinde aileleri başta olmak üzere birebir kendileri ile ilgilenilmesi ötesinde kendileri ile diğer gençleri bir araya getirdiğimiz moral destek grup toplantıları gerçekleştirilmektedir.

 1. Kurum Dışı Ortaklıklar: 

 • TSGA: 
  Vehbi Koç Vakfı liderliğinde paydaşı olduğumuz AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finance edilen “Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi” kapsamında hazırladığımız “Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistem Durum Analizi Raporu lansmanı 27.04.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi ile Türkiye’de paydaşlar arasında diyalog ve iş birliğini teşvik ederek sosyal girişimciliğin gelişmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır. ‘Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analizi’ raporu sosyal girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelişmesinin önündeki engellerin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için yürütülen bir baz araştırmasının çıktısıdır. Raporun tamamına https://drive.google.com/file/d/1KDpHf9vguk8OYJR42kn_6CHK_uN7Ma1F/view erişilebilir. 

 • Binyaprak – Tüm Türkiye’deki Öğrenci Kulüplerine Yönelik COVID 19 döneminde Strateji Geliştirme Eğitimi: 
  https://www.instagram.com/p/B_LUaH3gYC7/?igshid=1hkkot5o8fz9q

 • Öğrenme Tasarımları ile Kriz Yönetiminde Üniversiteli Olmak Instagram Canlı Yayını: 
  https://www.instagram.com/p/B-gvjEUjBLE/?igshid=1a4pacgy9kbyo

Kariyer ve Profesyonel Gelişim Merkezi:

Aday Öğrenci İletişim Koordinatorlüğü:

 • 6 Mayıs 2020: Abdullah Gül Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Harika Süklün - “İşletmede Teknolojinin Kullanımı”- Kayseri İstem Koleji 

 • 22 Nisan 2020: Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz - “Mühendislik Mesleği, Eğitimi ve Geleceği”- Kayseri FenTek Koleji
  https://m.facebook.com/FenTekKoleji/posts/1668745999916269 

 • 22 Nisan 2020: Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Şen - “Kariyer Gelişim Söyleşisi”- Kayseri İstem Koleji 

 • 21 Nisan 2020: Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Asiliskender - “Mimarlığı Anlamak” - Kayseri Bahçeşehir Koleji

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

 • Haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) egzersiz programı düzenlenmektedir: 
  https://www.instagram.com/p/B_nOwOIAxx2/?igshid=bno2xl2bafkw

 • Uygulamalı egzersiz programlarının yanı sıra öğrenci ve personelimiz ve onların ailelerine yönelik evde yapabilecekleri egzersizlere ait video programlarına ait bağlantıların linkleri paylaşılmıştır. 

Öğrenci Dekanlığı:

Sağlık Kültür Spor Dairesi- Öğrenci Kulüpleri:

İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi:

Eğitim Bilimleri Fakültesi-Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi:

 • 7 Mayıs 2020: “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” “Assessment in Online Teaching” 
  http://petridischania.hmu.gr/webinar/

 • 1 Mayıs 2020 “Bilinmezlik ve Belirsizlik içerisinde Öğrenme” “Learning During Disruptions and Uncertainty”  Genç Atölye 
  https://business.facebook.com/aguyouth/?business_id=2069108800076066&ref=bookmarks

 • 30 Nisan 2020: “Günlük Hayat, Öğrenme Ortamı ve İş Hayatında İletişim Becerileri” (“Building  Communication Skills in a Personal and Professional Life”) Yunanistan, Hellenic Mediterranean Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.

 • 27 Nisan 2020: “Uzaktan Eğitimde Katılım mı Devam mı?” (“Engagement vs Attendance in Online Education”)  
  http://petridischania.hmu.gr/webinar/.

 • 23 Nisan 2020: “COVID-19 Döneminde Motivasyon” (“Motivation in the time of COVID-19”) Yunanistan, Hellenic Mediterranean Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi.

Mimarlık Fakültesi:

 • 15 Mayıs 2020: AGÜ Mimarlık Bölümü, Özyeğin Üni. ve Curtin Üni. (Perth, Avusturalya) işbirliği ile “Teaching Architecture and Design Online: Methods and Outcomes” 
  Blackboard Platform Online

 • 17 Nisan 2020: Arkitera, “Uzaktan Eğitim; Akademisyen” Değerlendirmeleri. 
  https://www.arkitera.com/haber/uzaktan-egitim-01/

COVID-19 salgını sürecinde uzaktan çevrimiçi eğitim süreçleri ile ilgili olarak üniversitemiz ciddi tecrübeler kazanmış ve hızlı bir şekilde bu dönüşümü gerçekleştirmiştir.  Bu tecrübeler aynı zamanda uzaktan çevrimiçi eğitim yöntemlerinin özellikle kuramsal bilgilerin öğrencilere aktarılması açısından oldukça faydalı ve etkili araçlar olduğunu ortaya koymuştur.  

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Stratejik Planında Eğitim başlığı altında yer alan amaç ve hedeflerinde de detaylı bir şekilde belirtiği üzere, eğitim süreçlerinde öğrencilerin deneyim temelinde, karşılıklı tartışarak ve büyük oranda kendi çabalarıyla öğrenme işlevini gerçekleştirdikleri aktif öğrenme politikasına ağırlık vermektedir.  COVID-19 sürecinde elde edilen deneyimler çerçevesinde bu doğrultuda hızlı adımlarla ilerlemek mümkün hale gelmiştir.

Üniversitemizin önerdiği ve planladığı salgın sonrası eğitim yaklaşımı da bu çerçevede aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

Derslerin özellikle kuramsal bölümlerinin yetkin ve kaliteli bir anlayışla hazırlanmış çevrimiçi araçlarla (Öğrenme Yönetim Sistemlerinin başta videolar olmak üzere çeşitli unsurlarıyla) öğrencilerin erişimine sunulması; bu materyallerde sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışıyla yüksek kalite arayışında sürekliliğin sağlanması.

Öğrencilerin çevrimiçi materyalleri önceden izleyerek ve takip ederek sınıfa gelmelerini sağlayacak tutum ve davranış değişikliğinin oluşturulması.

Sınıf ortamına temel kuramsal bilgiler konusunda hazırlıklı olarak gelen öğrencilerle öğretim üyelerinin ders sürecinde tartışma, sorunlara çözüm geliştirme, proje çalışması ve benzeri faaliyetlere ağırlık vererek çok değerli sınıf saatlerini aktif öğrenme açısından en verimli şekilde geçirmelerini sağlayacak altyapı ve kültür değişiminin gerçekleştirilmesi.

AGÜ, yukarda belirtildiği şekilde öğretim elemanlarının ve öğrencilerin çevrimiçi ve yüz yüze ortamlarda bir araya geldiği karma bir eğitim sistemini ilk uygulayan öncü üniversitelerden biri olmayı hedeflemekte ve çalışmalarını bu yönde ilerletmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) yayınladığı Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite Güvencesi Sistemi ile uyumlu olarak AGÜ’nün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda yaz dönemi ve güz dönemi faaliyetlerini de planlamaktadır.

Son Güncelleme : 3 Mayıs 2020 12:43