2016-05-04 09:48:00

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda;

1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek Kamu Kurum ve Kuruluşları  tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.

2. 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyerlerin sigortalılık başlangıç tarihi, projeye dahil olma tarihi olarak belirlenmiştir.

3. 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyeler için ödenecek burs tutarlarının prime esas kazanç olarak dikkate alınması amaçlanmıştır.

4. 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler” ibaresi eklenerek projelerde görevli bursiyerler için ödenecek iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortası ödeme yükümlüsü belirlenmiştir.

Bu çerçevede, üniversite ve diğer yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek uygulamada; sigorta başlangıcı yapılmayan bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmayacaktır. Bursiyer ödemelerinin ve SGK işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılabilmesi için;

1. Yeni başlayan veya devam etmekte olan TÜBİTAK veya Kamu Kurumları tarafından desteklenmekte olan projelere dahil edilecek bursiyerler için BURSİYER BAŞLATMA BİLGİ FORMUNUN, Bursiyerin başlatılma tarihinden en geç 5 (beş) gün önce BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

2. Nisan 2016 ayındaki çalışmalarına karşılık bursiyer ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için AYLIK BURSİYER BEYAN FORMU’nun en geç 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar BAP Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

3. Devam eden aylarda bursiyer ödemelerinin düzenli olarak yapılıp öğrencilerin mağdur olmamaları için AYLIK BURSİYER BEYAN FORMU’nun her ayın en geç 3 üne kadar BAP Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Sigorta işlemleri nedeniyle her ayın en geç 3 üne kadar AYLIK BURSİYER BEYAN FORMU gelmeyen bursiyerlerin ödemeleri yapılmayacaktır.

4. Bursiyerin SGK kapsamında bir güvenceye sahip olup olmaması durumunda değişiklik olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) iş günü içerisinde AYLIK BURSİYER BEYAN FORMU kullanılarak BAP Koordinatörlüğü’ne bildirimde bulunulması zorunludur.

5. Bursiyerin, projedeki görevinden ayrılması durumunda ise ayrıldığı tarihten itibaren en geç en geç 2 (iki) iş günü içerisinde proje yürütücüsü tarafından BAP Koordinatörlüğü’ne dilekçe ile bildirimde bulunulması zorunludur.

6. İlgili Kanun hükümlerine göre bundan sonraki süreçlerde takvime uygun olarak bildirim yapılmayan bursiyerler için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamayacaktır. Ayrıca, SGK tarafından idari para cezasıyla karşı karşıya kalınmaması için de bildirim takvimine azami dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

BAP Koordinasyon Birimi


Bursiyer Başlatma Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız..

Aylık Beyan Formunu indirmek için tıklayınız...