2018-03-22 10:15:00

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddenin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ hükümleri gereğince; Üniversitemiz Tespit Komisyonunca başvuruları kabul edilen altişveren işçilerinin "Sürekli İşçi Kadrosuna "geçiş işlemlerine esas olmak üzere; ilgili tebliğ gereğince oluşturulan Sınav Kurulu tarafından 07/03/2018 tarihinde gerçekleştirilen “Sözlü Sınav Sonuçları” listesi için tıklayınız...

 • Liste Sözlü Sınava katılanların başarı durumunu gösterir liste olup, İlgili tebliğin 16. maddesi gereğince öngörülen şartları taşımaya devam edenlerin sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sınavda Başarılı Olanların Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşlemleri için İstenen Belgeler

 • Sulh Sözleşmesi, (için Tıklayınız)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edecekleri emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını hak kazanma tarihini gösterir belgeyi,
 • Aile Durum Bildirimi (Form için Tıklayınız)
 • Aile Yardım Bildirimi (Form için Tıklayınız)
 • Mal Bildirim Beyannamesi (Form için Tıklayınız el yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalı olmalıdır.)
 • Vakıfbank Düvenönü Şubesinde açtırılacak olan hesap bilgilerini içeren belge,
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi ve aslı,
 • Etik Sözleşme (için Tıklayınız.)
 • İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu (için Tıklayınız)

Sözlü Sınav Sonucunda başarılı ilan edilen altişveren işçilerinin yukarıda belirtilen belgeleri en geç 30/03/2018 tarihine kadar Bağlı Oldukları Birimlere elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Bu ilan, İlgili Usul ve Esasların 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince tebliğ yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.